qhnw.net
当前位置:首页 >> 将字符串B连接到字符串A >>

将字符串B连接到字符串A

两个地方:#include<stdio.h> void main() { char a[100]="wel",b[]="come";//数字长度要长一点,否则是根据后面字符串长度来定义数组的 int i,n=0; while(a[n])n++;//条件正好反了,所以!去掉就能连接字符串了 for(i=0;b[i]!='\0';i++)a[n+i]=b[i]; a[n+i]='\0'; printf("%s\n",a); }

#include void main() { char a[30]="compuer"; char b[]="language",*p,*q; p=a; q=b; while(*p!='\0') p++; while(*q!='\0') *p++=*q++; *p='\0';p=a; printf("%s\n",p); int i; scanf("%d",&i); } 测试过 我的 i 是为了保持窗口不关闭

vc6.0: B[5] = '\0';strcpy(A, B);这样就可以了.

void strcat(char *p,char *q) {char *point=p; while(*point) point++; /* 移到字符串末尾 */while(*q) {*point=*q; /* 连接 */point++; q++; } *q='\0'; /* 结束符 */}

你好!'\0'或者填0 打字不易,采纳哦!

连接a和b,存到c中:char *cat(char *a,char *b,char *c){ while (*a!='\0') *(c++)=*(a++); while (*b!='\0') *(c++)=*(b++); *c='\0'; return c;}将b连接到a的后面,新字符串保存到a中:char *cat(char *a,char *b){ while (*a!='\0') a++; while (*b!='\0') *(a++)=*(b++); *a='\0'; return a;}

#include <stdio.h> void main() { char a[50],b[]="**"; int i=0,t; printf("input a string: "); while((t=getchar())!='\n') { a[i]=t; i++; } a[i]='\0';t=0; for(i=0;i<=strlen(a);i++) { if(a[t]<a[i]) t=i; } for(i=0;i<=strlen(b);i++) a[++t]=b[i]; a[++t]='\0'; printf("%s",a); } 你高明哥给你回答的

#include<stdio.h>#include<string.h> main() { char a[100]; char b[100]; char c[200]; printf("input a:"); scanf("%s",a); printf("input b:"); scanf("%s",b); if(strcmp(a,b)==0) { strcat(a,b); printf("%s\n",a); } else printf("not the same!\n"); }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com